Новини


ПРОЕКТ “ИНТЕРАКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ”

19/04/2019

Основна цел на проекта е да подкрепи безработни лица до 29 годишна възраст (включително учащи се), неактивни лица и заети лица да стартират самостоятелна стопанска дейност чрез разработване и прилагане на по-цялостен, по-индивидуализиран и по-гъвкав подход посредством прилагане на интерактивни обучения, индивидуални консултации и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост.

През месец април 2019 година успешно приключиха специализираните обучения по проекта, в които взеха участие над 100 лица от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Към настоящият момент проектът продължава с индивидуални консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност в градовете: Бургас, Казанлък, Несебър, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Изготвените по проекта материали и информация за актуални процедури за подкрепа на предприемачески идеи могат да бъдат открити на интернет страницата на проекта: http://bulgariabc.com

За повече информация, заинтересованите лица могат да се свържат с нас по електронна поща, телефон или чрез акаунтите на проекта във Фейсбук и Туитър.

Българска мениджмънт асоциация

Тел: 0887 079 327

E-mail: start@bulgariabc.com

Web: http://bulgariabc.com/

Facebook: fb.me/startbusinessBG

Twitter: @StartBusinessB1

E-mail: start@bulgariabc.com

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Българска мениджмънт асоциация и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проект „Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост“, № BG05M9OP001-1.023-0074, се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

обучения

"Подкрепа за устойчив бизнес"

19/04/2019

ПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по . Проекти могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Кандидати по процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“ могат да бъдат и предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Операцията е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне на бизнес услуги за развитие на предприятия. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. С използването на различни източници на информация и контакти ще се гарантира по-благоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк: http://esf.bg/procedures/

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г.

Информация за инструментите за финансиране

18/04/2019

Финансовите инструменти (ФИ) представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми (ОП), както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП), и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. Финансовите инструменти играят още по-голяма роля в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г., и в бъдеще все по-голяма част от бюджета на ЕС да се заделя за ФИ.

Предстоящи специализирани обучения в област Бургас

Специализираните обучения се провеждат по проект "Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост" Реф. № BG05M9O001-1.023-0074,, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучение в област Бургас:


1. От 23.01.2019 до 28.01.2019;
2. От 29.01.2019 до 03.02.2019;
3. От 12.02.2019 до 17.02.2019;
4. От 25.02.2019 до 02.03.2019;
5. От 14.03.2019 до 19.03.2019;
6. От 03.04.2019 до 08.04.2019.

Предстоящи специализирани обучения в област Сливен

Специализираните обучения се провеждат по проект "Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост" Реф. № BG05M9O001-1.023-0074, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучение в област Сливен:


1. От 17.01.2019 до 22.01.2019;
2. От 20.03.2019 до 25.03.2019.

Предстоящи специализирани обучения в област Ямбол

Специализираните обучения се провеждат по проект "Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост" Реф. № BG05M9O001-1.023-0074,, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучение в област Ямбол:


1. От 06.02.2019 до 11.02.2019;
2. От 18.02.2019 до 23.02.2019.

Предстоящи специализирани обучения в област Стара Загора

Специализираните обучения се провеждат по проект "Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост" Реф. № BG05M9O001-1.023-0074,, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучение в област Стара Загора:


1. От 26.01.2019 до 05.02.2019;
2. От 26.03.2019 до 31.03.2019.